growin-logo
growin-logo

Gestalt Creative

Prehĺbte svoju profesionalitu a posilnite tvorivý proces v koučovaní! V druhom roku výcviku v Gestalt koučovaní nadviažete na skúsenosti získané v programe Gestalt Essence a pevnejšie sa zakoreníte v role pokročilého kouča.

Výcvik Gestalt Creative je určený pre absolventov programu Gestalt Essence, pokročilých koučov, Gestalt psychoterapeutov, OD konzultantov so znalosťami Gestalt princípov, manažérov, praktikujúcich Gestalt koučing… Prináša posilnenie ich sebaistoty, efektivity a obohatenie ich koučovacieho štýlu o kreativitu a spontánnosť.

Okrem posilnenia koučovacích zručností umožňuje hlbšie pochopenie ľudskej psychiky a mechanizmov kontaktu osobnosti s okolím z pohľadu Gestalt prístupu. Pokročilým koučom prináša kreatívne metódy a experimenty, ktorými môžu zvyšovať uvedomenie a pomáhať klientom mobilizovať energiu pre uskutočnenie dôležitých akcií a zmien.

Výcvik je založený na aktívnom vzájomnom koučovaní a práci s reálnymi témami účastníkov..

Podstatným prvkom výcviku je „dobrodružstvo“ sebapoznania. Vo výcviku môžete intenzívne pracovať na svojom osobnom aj koučovskom rozvoji. Predpokladom pre to je, že sa budete sami ochotní otvoriť a dovolíte svojim kolegom, aby Vás koučovali a zdokonaľovali tak svoje koučovacie zručnosti.

Gestalt Creative je ročný výcvikový program vo forme uceleného kurzu koučovania. Spĺňa medzinárodne uznávané štandardy (pokrýva všetkých 11 kľúčových kompetencií kouča a etický kódex ICF).

Výcvik sa skladá so šiestich dvojdňových stretnutí výcvikovej skupiny a 10 hodín supervízie. Súčasťou je práca v intervíznych skupinkách (vo forme peer koučingu) v medziobdobí a vlastná koučovacia prax. Od prvého stretnutia sa účastníci koučujú v malých podskupinách, kde si skúšajú pokročilé koučovacie nástroje, experimenty a princípy Gestalt prístupu. Na svoje koučovanie dostávajú spätnú väzbu od lektorov a ďalších účastníkov. Keďže sa jedná o pokročilých koučov, paralelne s výcvikom pracujú s klientmi a svoje skúsenosti si prinášajú do supervízie. Prínosom výcviku je okrem posilnenia koučovacích zručností a znalostí o Gestalt princípoch aj prehĺbenie sebapoznania a posun vo vlastnom osobnostnom a koučovskom rozvoji.

Gestalt Creative je druhý ročník výcvikového programu v Gestalt koučovaní, ktorý ponúkame ako prví na Slovensku.

Program je úspešne etablovaný v Českej republike, akreditáciu v ČAKo získal v roku 2013. V skupine je štandardne maximálne 12 účastníkov a je vedená dvomi lektormi. Lektori sú certifikovaní kouči SAKo a EMCC a majú skúsenosti s vedením workshopov a tréningov vo firmách a neziskových organizáciách a vlastnú psychoterapeutickú prax.

Čo Vám výcvik Gestalt Creative môže ako účastníkovi priniesť:

=

získať potrebný nadhľad a používať vlastné uvedomenie k posilneniu efektívnych intervencií

=

rozpoznať kontaktné štýly a cielene s nimi pracovať

=

zamerať sa na vlastné zdroje tvorivosti a na potenciál koučovaných

=

lepšie rozumieť procesom v organizáciách a tímovej dynamike

=

porozumieť problémom v správaní jednotlivcov aj organizácií

Výcvik sa skladá zo šiestich modulov

Z
Tvorivý postoj kouča
Z
Hľadanie zdrojov (inšpirácia, imaginácia a experimenty)
Z
Tvorivé využitie času
Z
Tvorivý život s druhými a v organizáciách
Z
Práca so skupinami
Z
Integrovaná kreativita

Čas

9.00-17:00
}

Celkový rozsah prezenčnej výuky

6×2 dni (84 hod + 10 hod supervízia, termíny podľa dohody s lektormi)

Miesto realizácie

Bratislava (bude upresnené)

Lektorské vedenie

Mgr. Daniela Krížiková, odborný garant, certifikovaný Gestalt kouč (SAKo), lektor, supervízor, OD konzultant,
RNDr. Ladislav Dvořák, CSc, certifikovaný Gestalt kouč (EMCC), terapeut, lektor, supervízor
PhDr. Ester Neumanová, certifikovaný Gestalt kouč (EMCC), terapeut, lektor, supervízor

Poplatok

2.600 EUR

Cena nezahŕňa poplatky za skupinovú supervíziu (cca. 30 EUR/hod/os).

Cena je uvedená s DPH.

Storno podmienky:

Pri zrušení prihlášky do 30 dní pred termínom Vám bude vrátená záloha v plnej výške. Pri zrušení prihlášky po tomto termíne Vám bude účtovaný storno poplatok vo výške 10% z celkovej sumy.