growin-logo
growin-logo

Executive koučing

Spoznajte svoje prednosti v role lídra, posilnite svoje zručnosti a prehĺbte svoj vplyv! Prostredníctvom koučingu získate nadhľad nad náročnými situáciami z Vašej manažérskej praxe, naučíte sa prirodzenejšie pracovať so svojou formálnou aj neformálnou mocou a efektívne zaobchádzať so svojou osobnou energiou.

Executive koučing (manažérsky koučing) je vhodný pre manažérov a lídrov všetkých úrovní, vrátane vrcholových pozícií, ktorí hľadajú osobný a líderský rozvoj.

Je zameraný na posilnenie sebadôvery, rozvoj zručností a prácu s postojmi ovplyvňujúcimi prežívanie, správanie a výkon. Je dôležité, aby koučovaný bol sám vnútorne motivovaný a odhodlaný vydať sa na cestu rozvoja, aj keď iniciatíva vychádza zo spätných väzieb z okolia (nadriadení, oddelenie HR, stakeholderi).

Executive koučing prebieha v individuálnej forme ako séria stretnutí manažéra s koučom, ktorý ho podporuje v identifikovaní koučovacej agendy s čo najväčším dopadom na jeho manažérsku prax.

Na tieto účely môže byť v úvode využitý aj prieskum 360° spätnej väzby (online alebo oral) alebo osobnostná diagnostika mapujúca silné a rozvojové oblasti koučovaného. Počet stretnutí je vopred dohodnutý a pohybuje sa od jedného až po niekoľko desiatok, podľa tém a povahy požadovaných zmien.  Stretnutia trvajú zvyčajne 60-90 minút a ich cieľ je stanovený na základe potrieb koučovaného a priebežne revidovaný podľa jeho aktuálneho progresu. Ideálna frekvencia je 1 až 2 týždne.

Executive koučing Vám ako koučovanému môže priniesť:

=

uvedomenie si podstatných aspektov svojho fungovania a prístupu

=

pomenovanie svojich prevládajúcich tendencií, ich prínosov a rizík

=

rozšírenie repertoáru spôsobov reakcií na rôzne situácie a ľudí

=

využitie svojho talentu a silných stránok pre dosahovanie lepších výsledkov a osobnú spokojnosť

=

pozitívny posun v oblasti líderskej efektivity – pri využívaní svojej energie vo vzťahu k druhým aj vo vzťahu k sebe samému

=

priestor pre nachádzanie nových riešení a kľúčových rozhodnutí

=

preskúmanie svojho poslania a hlbšieho zmyslu, ktorý prinášate do svojej líderskej roly aj osobného života

Rozdiel medzi manažérskym koučingom a mentoringom

V procese koučingu kouč podporuje manažéra pri odhaľovaní nových perspektív prostredníctvom prehlbovania uvedomenia a vhľadu. Jeho úlohou nie je poskytovať rady alebo návody. Koučing je založený na presvedčení, že ak koučovaný príde na riešenie sám, má to pozitívny efekt na rozvoj jeho myslenia a motiváciu. Na rozdiel od toho pri mentoringu mentor vystupuje ako expert, ktorý na základe svojich skúseností a znalostí poskytuje odporúčania a rady, aký postup je v danej situácii najvhodnejší. Tieto prístupy sa v určitých momentoch môžu pri líderskom rozvoji vhodne dopĺňať. Mentoring môže šetriť čas a energiu a slúžiť ako inšpirácia pre ďalšie koučovanie.