growin-logo
growin-logo

Naše poslanie

Svojim klientom pomáham nájsť si miesto vo svete, využívať naplno svoju kapacitu a potenciál. Žiť radostný a naplnený život v osobnej rovine aj pracovnej oblasti.

Rozvoju ľudí sa venujem vyše dvadsať rokov. Za ten čas som sa stretla s množstvom osobných aj firemných príbehov.

Presvedčila som sa, že každý vo svojej podstate hľadá, ako dať svojmu životu zmysel. Tento proces je vždy jedinečný a kontinuálny, plný paradoxov a výziev.

Pri hľadaní zmyslu svojho života som načrela do praktík psychológie, východných filozofií, jógy, meditácie, psychoterapie a koučingu. Svoje poslanie som našla v pomáhaní druhým rozvíjať sa a rásť. Svojim klientom pomáham nájsť si miesto vo svete, využívať naplno svoju kapacitu a potenciál. Žiť radostný a naplnený život v osobnej rovine aj pracovnej oblasti.

 

 

 

Svojim klientom pomáham nájsť si miesto vo svete, využívať naplno svoju kapacitu a potenciál. Žiť radostný a naplnený život v osobnej rovine aj pracovnej oblasti.

Zjednotenie všetkých prístupov, ktoré formovali moju profesionálnu dráhu, som našla v Gestalt psychológii. Jej spojenie s koučingom pre mňa predstavuje takmer magický nástroj, ideálny pre podporu procesu skutočných zmien.

Vo svojej konzultantskej, lektorskej a koučovacej praxi som mala možnosť overiť si aplikovateľnosť Gestalt prístupu na široké spektrum prípadov a situácií – od individuálneho rozvoja, cez manažérsky, tímový a firemný rozvoj.  

Na Slovensko prinášam historicky prvý ucelený výcvik v Gestalt koučovaní  pod značkou Grow IN.

Mojim zámerom je sprístupniť tento účinný prístup profesionálom a širšej verejnosti s cieľom podporiť ich odborný aj osobnostný rozvoj. Verím, že týmto spôsobom prispejem ku skvalitneniu pomáhajúcich profesií, zvyšovaniu zrelosti HR profesionálov a manažérov a budovaniu koučingovej kultúry vo firmách a organizáciách.

Mojou dlhodobou víziou je budovať komunitu ľudí, prepojených spoločnými hodnotami, ktorí budú žiť a uplatňovať princípy Gestalt koučingu vo svojej práci a živote.

Portfólio služieb Grow IN je založené na aplikácii koučovacích princípov, psychologických poznatkov a skúseností z firemného prostredia. Okrem výcvikov v koučovaní, individuálneho a tímové koučingu zahŕňa aj poradenstvo v organizáciách, workshopy a rozvojové programy pre lídrov a širšiu verejnosť.

Náš tím

Daniela Krížiková

Daniela Krížiková

Ladislav Dvořák

Ladislav Dvořák

Ester Neumannová

Ester Neumannová

Boris Sližka

Boris Sližka

Naše princípy

Jadrom našej práce je podpora vedomej transformácie. Jednotlivcov a tímy sprevádzame pri odhaľovaní svojich skrytých možností. Pri tejto práci sa stávajú viac sami sebou, objavujú nové možnosti fungovania, ktoré ich energizujú, dávajú im väčšiu slobodu a motivujú pre ďalší rast a učenie.

Kľúčom ku skutočnej zmene je uvedomenie

Našou rolou je podporovať klientov pri posúvaní sa na hlbšie úrovne uvedomenia. Vieme, že zmeniť môžu iba to, čoho sú si vedomí. Uvedomenie je prvým krokom k zmene.

Znalosť svojich silných stránok je zdrojom motivácie

Nezameriavame sa na zlepšovanie toho, čo klientom nejde, zastávame pozitívny optimistický pohľad. Začíname preskúmavaním toho, v čom sú ľudia a tímy silné a na základe toho s nimi načrtávame ďalšie rozvojové kroky.

Prežívanie ovplyvňuje správanie a výkon

Klientov vedieme k odhaleniu toho, čo ich v živote teší a dobíja. Pozitívne pocity prinášajú uvoľnenie, energiu, nádej a vedú k vyšším výkonom a úspechom v pracovnej aj osobnej oblasti. Pre dlhodobé zdravie a efektivitu je podstatné venovať sa témam osobných zdrojov a sebapodpory.

Jadrom koučovacieho prístupu je emocionálna inteligencia

Dobrý kouč potrebuje v prvom rade poznať samého seba. V procese stávania sa koučom pomáhame ľuďom odhaliť svoje funkčné aj nefunkčné vzorce a porozumieť motívom a správaniu druhých. Najdôležitejším nástrojom kouča, rovnako ako lídra, sú interpersonálne zručnosti.

Skúsenosti klientov

Výcvik pozostával z praktických i teoretických častí, informácií a nácvikov, ktoré nám slúžili k pochopeniu metód, teórie i techník koučovania na princípe Gestalt prístupu. Oceňujem najmä možnosť profesne sa zdokonaliť v komunikačných zručnostiach, schopnosť naučiť sa a vedieť účinne viesť podriadený tím a naučiť sa podporovať a rozvíjať zručnosti samotných klientov, totiž koučovaných, nenásilnou, ľudsky vnímavou a celostnou technikou. Oceňujem logické prepojenie vlastného zážitkového učenia s intervíziami a supervíziami v menších skupinkách, čím sa všetky časti výcviku veľmi vhodne dopĺňali.

PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, riaditeľka Občianského združenia Anabell

Skúsenosti klientov

Daniela u nás koučuje zamestnancov, ktorí sú z rôznych smerov a často prichádzajú s témami ako napr. vyjasnenie si svojich priorít, posilnenie sebamotivácie, osvojenie si praktických nástrojov, či zlepšenie komunikácie. Ako kouč do našej firmy prináša odbornosť a profesionalitu s ľudským a podporujúcim prístupom. Dokáže nadviazať vzťah a vybudovať si dôveru, vďaka čomu sa človek oveľa ľahšie otvorí a dopracuje k sebapoznaniu alebo k riešeniu, ktoré hľadá. Koučovacie stretnutia s Danielou sú príjemným a užitočným zážitkom - majú obsah, sú kreatívne a živé.

Lucia Gašparovičová, Talent Development Specialist, Eset spol s r.o.