growin-logo
growin-logo

Tímový koučing

Nájdite s kolegami spoločný cieľ a poslanie a vyriešte výzvy, ktorým ako tím čelíte! Vďaka koučingu prehĺbite vzájomnú dôveru, porozumiete rozdielom vo Vašom vnímaní a správaní a zhodnete sa na prioritách a princípoch spolupráce.

Tímový koučing (skupinový koučing) je vhodný pre pracovné tímy a skupiny rôzneho zamerania, vrátane vrcholových líderských tímov, ktoré majú záujem zlepšiť individuálny aj tímový výkon a kvalitu spolupráce.

Je to priestor na spoločné učenie, prehlbovanie porozumenia a vzájomného rešpektu. Proces skupinového rozvoja prináša novú energiu a zápal pre dosahovanie spoločných cieľov, vťahuje účastníkov a odkrýva tímovú kreativitu a kolektívnu inteligenciu.

Tímový koučing prebieha v skupinovej forme ako séria stretnutí tímu s koučom alebo dvojicou koučov, v rámci ktorých sa buduje dôvera, vnáša otvorenosť a väčšia autenticita do profesionálnych vzťahov prostredníctvom facilitovaného sebaotvorenia a spätnej väzby.

Tímový koučing môže byť kombinovaný s individuálnym koučingom niektorých alebo všetkých členov tímu. Súčasťou procesu môže byť tímová diagnostika poskytujúca spätnú väzbu na dôležité atribúty tímovej spolupráce a atmosféry. Počet tímových stretnutí je vopred dohodnutý a pohybuje sa od jedného až po niekoľko desiatok, podľa tém a povahy požadovaných zmien.  Stretnutia trvajú zvyčajne 2 – 4 hodiny a ich ciele sú stanovené na základe potrieb a dohody všetkých členov. Ideálna frekvencia je 2 týždne až jeden mesiac.

Tímový koučing vám ako koučovaným môže priniesť:

=

porozumenie prevládajúcej dynamike v tíme

=

pomenovanie tímových silných a rozvojových stránok

=

zjednotenie pohľadov na tímovú víziu a misiu

=

spoznanie rozdielov v prístupe a potrebách jednotlivých členov tímu, prehĺbenie porozumenia

=

zameranie na spoločné priority a ciele

=

prehĺbenie dôvery, otvorenosti a psychologického bezpečia v tíme

=

explicitne sformulované tímové pravidlá a dohody

=

jasnejšie rozdelenie rolí a zodpovedností

=

posilnenie motivácie a energie v tíme

=

zlepšenie spolupráce a efektivity

 Rozdiel medzi tímovým koučingom a tréningom / workshopom:

Základným rozdielom medzi tímovým koučingom a tréningom, či workshopom je to, že koučovacia agenda vychádza od samotných členov. Cieľ je spoločným konsenzom všetkých zúčastnených a tím výrazne ovplyvňuje proces, rýchlosť a smer koučovania. Pri tímovom koučingu je podstatným predpokladom odhodlanie lídra a členov tímu na vykročenie z komfortnej zóny a dôvera v proces rozvoja. Pri tréningu alebo workshope je cieľ aj agenda dohodnutá a pripravená vopred na základe diskusie s lídrom alebo zástupcami L&D oddelenia. Úpravy na základe potrieb konkrétnych účastníkov sú možné, štruktúra a jednotlivé aktivity sú však pevnejšie dané. Uvedené prístupy je možné vo vhodných prípadoch účinne kombinovať.