growin-logo
growin-logo

Gestalt Essence

Naučte sa koučovať v Gestalt modalite a získajte certifikát akreditovaný Slovenskou asociáciou koučov. Po absolvovaní ročného výcvikového programu si osvojíte základné kompetencie a nástroje kouča a budete vedieť uplatňovať princípy Gestalt prístupu pri koučovaní.

Výcvik Gestalt Essence obohatí koučov, psychológov, HR pracovníkov, lídrov všetkých úrovní, sociálnych pracovníkov, učiteľov, vychovávateľov, rodičov… Prináša kreatívny a živý nástroj, ktorý pomáha pri hľadaní odpovedí a realizovaní skutočných zmien.

Okrem kompetencií a nástrojov koučingu približuje účastníkom kľúčové princípy Gestalt prístupu pri koučovaní. Absolventi sa naučia remeslo kouča – ako viesť hovor, ako klásť otázky, ako dávať spätnú väzbu, aj umenie Gestalt prístupu – akým spôsobom pri koučingu používať sám seba, svoju osobnosť, svoje kvality a svoju tvorivosť.

Výcvik je založený na aktívnom vzájomnom koučovaní a práci s reálnymi témami účastníkov.

Podstatným prvkom výcviku je „dobrodružstvo“ sebapoznania. Vo výcviku môžete intenzívne pracovať na svojom osobnom rozvoji. Predpokladom pre to je, že sa budete sami ochotní otvoriť a dovolíte svojim kolegom, aby sa na Vás pod bezpečným dohľadom lektorov remeslu aj umeniu koučingu učili. Práca kouča je zmysluplná a plnohodnotná – a aj učenie sa jej si možno užiť.

Gestalt Essence je ročný výcvikový program vo forme uceleného kurzu koučovania. Spĺňa medzinárodne uznávané štandardy (pokrýva všetkých 11 kľúčových kompetencií kouča a etický kódex ICF) a je akreditovaný Slovenskou asociáciou koučov.

Výcvik sa skladá so šiestich dvojdňových stretnutí výcvikovej skupiny a 10 hodín supervízie. Súčasťou je práca v intervíznych skupinkách (vo forme peer koučingu) v medziobdobí a vlastná koučovacia prax. Od prvého stretnutia sa účastníci učia koučovať v malých podskupinách, kde si skúšajú jednotlivé koučovacie nástroje a základné princípy Gestalt prístupu. Na svoje koučovanie dostávajú spätnú väzbu od lektorov a ďalších účastníkov. Postupné osvojovanie si základných konceptov im umožní efektívne pracovať s klientmi, takže po 2. alebo 3. stretnutí výcvikovej skupiny začínajú koučovať reálnych klientov a svoje skúsenosti si prinášajú do supervízie. Prínosom výcviku je okrem osvojenia si koučovacích nástrojov a princípov Gestalt prístupu aj prehĺbenie sebapoznania a posun vo vlastnom osobnostnom rozvoji.

Gestalt Essence je historicky prvý výcvikový program v Gestalt koučovaní na Slovensku.

Program je úspešne etablovaný v Českej republike, akreditáciu v ČAKo získal v roku 2013. V ČR prebehlo už 15 výcvikových skupín. V roku 2021 sme úspešne otvorili prvú výcvikovú skupinu na Slovensku. V skupine je štandardne maximálne 12 účastníkov a je vedená dvomi lektormi. Lektori sú certifikovaní kouči SAKo a EMCC a majú skúsenosti s vedením workshopov a tréningov vo firmách a neziskových organizáciách a vlastnú psychoterapeutickú prax.

Čo Vám výcvik Gestalt Essence môže ako účastníkovi priniesť:

=

osvojenie si základných nástrojov a kompetencií kouča

=

efektívne využitie základných modelov Gestalt prístupu pri koučovaní

=

prehĺbenie svojho uvedomenia a jeho využitie ako kľúčovej zručnosti pri koučovaní

=

sebapoznanie, znalosť vlastných zdrojov a limitov

=
schopnosť posilňovať uvedomenie koučovaného, pracovať s témami, ktoré sa vynárajú pri stretnutí s ním a s energiou, ktorá je s nimi spojená
=
reflexiu svojej práce z metapozíce a zručnosť zdieľať svoje uvedomenie bezpečne s druhými
=
poznatky o tom, ako dodržiavať pri práci etické zásady
=
skúsenosti z vlastnej koučovacej praxe a práce s klientmi
=
schopnosť využívať prvky koučingu a Gestalt princípy vo svojej práci, pri vedení ľudí, výchove detí a pod.

Výcvik sa skladá zo šiestich modulov

 

Termíny modulov na rok 2023/2024:

18.-19.10.2024

Základy koučingu a základné princípy Gestalt prístupu

22.-23.11.2024

Kouč ako sprievodca: kontrakt a kontakt

10.-11.1.2025

Metapozícia a postoj vnútorného pozorovateľa

14.-15.2.2025

Praktické koučovacie metódy; kontaktné mechanizmy Gestalt prístupu

28.-29.3.2025

Vlastný štýl, experimenty

16.-17.5.2025

Uzatváranie kontraktu a hodnotenie

Čas

9.00-17:00
}

Celkový rozsah prezenčnej výuky

6×2 dni (84 hod + 10 hod supervízia, termíny podľa dohody s lektormi)

Miesto realizácie

Bratislava

Lektorské vedenie

Mgr. Daniela Krížiková, GPO, odborný garant, certifikovaný Gestalt kouč (EAGT, SAKo), lektor, supervízor, OD konzultant,
Ing. Boris Sližka, certifikovaný Gestalt kouč, lektor, supervízor, OD konzultant

Poplatok

 

2.500 EUR pre záväzne prihlásených do 31.8.2024

2.600 EUR pre prihlásených po 31.8.2024

K cene bude pripočítaná DPH (pre platcov)

Podmienka prihlásenia je záloha vo výške 10%.

Cena nezahŕňa poplatky za skupinovú supervíziu a sebaskúsenostný koučing (cca. 35 EUR/hod/os)

Storno podmienky:

Pri zrušení prihlášky do 31.8.2024 Vám bude účtovaný storno poplatok vo výške 10%. Pri zrušení prihlášky po tomto termíne Vám bude účtovaný storno poplatok vo výške 50% z celkovej sumy.

Registrácia

    Vyplnením formuláru potvrdzujem svoju účasť na workshope GESTALT ESSENCE, jediný výcvik v Gestalt koučovaní na Slovensku.

    V prípade záujmu fakturácie na firmu, uveďte, prosím fakturačné údaje (názov firmy, sídlo, IČO, kontaktná osoba):

    Súhlasím, že mnou poskytnuté údaje budú použité pre účely komunikácie, týkajúcu sa výcviku Gestalt koučing:

    Ochrana osobných údajov

    Tento formulár slúži na poskytovanie informácií o našich službách. Vaše kontaktné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane.