growin-logo
growin-logo

Párový koučing

Spoločne s partnerom pochopte dynamiku a súvislosti vašej komunikácie a spolužitia a urobte zmeny, ktoré vyhovujú obom. Za pomoci nezávislého sprievodcu prehĺbite vzájomné poznanie a vyjasníte si priority a smerovanie v dôležitých dimenziách vášho vzťahu.

Párový koučing (vzťahový koučing) je vhodný pre dvojice a páry, ktoré sa potrebujú posunúť pri riešení otázok súvisiacich s dôverou, komunikáciou a spokojnosťou oboch partnerov vo vzťahu.

Spoločná práca prehlbuje vzájomné porozumenie, zameranie na spoločné hodnoty a smeruje partnerov k transparentnejšej a efektívnejšej komunikácii.

Párový koučing prebieha vo forme triád ako séria stretnutí páru s koučom, ktorý vytvára podporujúce prostredie pre vzájomnú diskusiu, načúvanie a kreatívne nachádzanie spoločných riešení.

Po vzájomnej dohode môže byť súčasťou koučovacieho procesu aj niekoľko stretnutí kouča s každým z partnerov individuálne. Spoločné aj individuálne stretnutia slúžia k naplneniu spoločných cieľov. Počet stretnutí je vopred dohodnutý a pohybuje sa od jedného až po niekoľko desiatok, podľa tém a povahy požadovaných zmien.  Stretnutia trvajú zvyčajne 90 minút a ich cieľ je stanovený na základe potrieb koučovaných a priebežne revidovaný podľa ich aktuálneho progresu. Ideálna frekvencia je 1 až 2 týždne.

Párový koučing Vám ako klientom môže priniesť:

=

uvedomenie si vlastných potrieb a očakávaní vo vzťahu

=

lepšie porozumenie potrebám a motívom partnera

=

nahradenie nefunkčných vzorcov vzájomného fungovania novými

=

vyjasnenie si hodnôt a priorít vo vzťahu, pri výchove detí, v oblastí financií, trávenia voľného času, pri podnikaní a pod.

=

otvorenejšiu komunikáciu, schopnosť vyjasňovať si hranice a nachádzať dohody

=

dohodu o dôležitých rozhodnutiach

=

prehĺbenie dôvery, vzájomného rešpektu

=

väčšiu spontánnosť a autentickosť v prejavoch partnerov

=

novú radosť a energiu vo vzťahu

Rozdiel medzi vzťahovým koučingom a párovou psychoterapiou:

Najväčší rozdiel medzi vzťahovým koučingom a psychoterapiou je v ponímaní cieľov.  Ciele a výstupy sú v rámci párového koučingu explicitne definované a koučing smeruje partnerov ku konkrétnym zmenám – zlepšeniu špecifických aspektov komunikácie, uspokojivejším vzájomným reakciám, osobnému rastu v definovaných oblastiach. Posun je hodnotený oboma partnermi a spätnou väzbou od okolia na základe jasných metrík. Párová psychoterapia je viac o vytvorení bezpečného priestoru na vyjadrenie nevyriešených emocionálnych konfliktov a odkrytie patologických mechanizmov, ktoré ovplyvňujú vzájomné spolužitie. V psychoterapii klienti hľadajú pochopenie a uzdravenie, v koučingu výsledky a mobilizáciu k reálnym zmenám.