growin-logo
growin-logo

Budovanie koučingovej kultúry

Využite transformačnú silu koučingu a zapojte sa do procesu premeny vašej organizácie! Cesty organizačného rozvoja, ktoré zahŕňajú strategické iniciatívy a cielené systémové opatrenia, vás privedú k dramatickým zmenám organizačnej kultúry a prevládajúceho mindsetu.

Program Budovanie koučingovej kultúry je proces viacerých strategických iniciatív vhodný pre tímy a organizácie, ktoré si uvedomujú význam a prínos koučovacieho štýlu pri spolupráci a vedení. Jednotlivé elementy tohto procesu pomáhajú organizáciám pri zmene firemnej kultúry z tradičnej hierarchickej na agilnú koučovaciu.

Základom transformácie organizácie je zmena prevládajúceho mindsetu lídrov, ktorí sú kľúčoví pri utváraní kultúry a formy spolupráce. Táto zmena vyžaduje čas a podporu na rôznych úrovniach. Ďalej nasleduje osvojenie si koučovacích nástrojov a ich ukotvenie do každodenných praktík, manažérskeho štýlu, ako aj medziľudských interakcií.

Program je komplexný a šitý na mieru konkrétnej organizácii. Zahŕňa niektoré alebo všetky z týchto intervencií:

Z

Diagnostika firemnej kultúry

Z

Tvorba zmenovej stratégie a koncepcie koučingovej kultúry

Z

Rozvoj vrcholového tímu

Z

Tímová a individuálna diagnostika

Z

Executive koučing

Z

Skupinový koučing

Z

Strategické konferencie a workshopy

Z

Rozvojový program pre líniových manažérov zameraný na rozvoj koučovacieho mindsetu a štýlu

Z

Priebežná supervízia

Ako iné zmenové projekty aj tento proces si vyžaduje zapojenie a podporu od vrcholového manažmentu, líniových manažérov a dôležitých stakeholderov. Predpokladom úspechu je sledovanie a vyhodnocovanie priebežného progresu a čiastkových krokov, dosiahnutých na rôznych úrovniach, jasná a transparentná komunikácia a podpora manažérov pri zavádzaní zmien.

Program Budovanie koučingovej kultúry vám ako zapojeným môže priniesť:

=

zmenu prevládajúceho mindsetu a prístupu manažérov

=

zameranie na rozvoj potenciálu a osobnej zodpovednosti zamestnancov

=

osvojenie si koučovacích nástrojov a praktík

=

prehĺbenie dôvery a partnerských vzťahov v rámci organizácie

=

otvorenejšiu komunikáciu a využitie spätnej väzby na rast a učenie

=

väčšiu angažovanosť a posilnenie motivácie zamestnancov

=

podporu samostatnosti a proaktivity v tímoch

=

zvýšenie výkonu a zlepšenie výsledkov jednotlivcov, tímov aj celej organizácie

=

agilnejšie procesy a spoluprácu

=

podporu schopnosti jednotlivcov aj organizácie reagovať na nepredvídateľné zmeny a neistotu

=

jasnejšiu víziu a stratégiu organizačného rozvoja a smerovania

=

kontinuálny rast a učenie