growin-logo
growin-logo

Kariérny koučing

Zmapujte svoj talent a záujmy a nájdite pre seba uplatnenie, kde vyniknete! V procese sebapoznania sa pevnejšie zakoreníte vo svojej aktuálnej role, oživíte svoj zápal alebo naštartujete zmeny, ktoré Vašu kariéru posunú na ďalšiu úroveň.

Kariérny koučing je vhodný pre všetkých, ktorí túžia urobiť zmeny vo svojej kariére alebo naštartovať novú prácu či biznis.

Vedie k uvedomeniu si svojich silných stránok, záujmov a potrieb, zladeniu práce a osobného života. Umožňuje prebádanie vlastnej motivácie, priorít, ako aj nácvik nových zručností a správania.

Kariérny koučing prebieha v individuálnej forme ako séria stretnutí s koučom, ktorý vytvára pre klienta podnetné prostredie pre tvorbu svojej pracovnej vízie a nachádzanie nových možností sebarealizácie.

Na zmapovanie silných stránok koučovaného a ich uplatnenie pre dosiahnutie želaných výsledkov a osobnej spokojnosti môže byť v rámci koučingu využitý dotazník talentu alebo osobnostná diagnostika. Počet stretnutí je vopred dohodnutý a pohybuje sa od jedného až po niekoľko desiatok, podľa tém a povahy požadovaných zmien.  Stretnutia trvajú zvyčajne 60 alebo 90 minút a ich cieľ je stanovený na základe potrieb koučovaného a priebežne revidovaný podľa jeho aktuálneho progresu. Ideálna frekvencia je 1 až 2 týždne.

Kariérny koučing Vám ako klientovi môže priniesť:

=

spoznanie svojich predností a silných stránok

=

väčšiu sebadôveru a vedomie vlastnej sebahodnoty

=

jasnejšiu predstavu o svojom pracovnom uplatnení

=

efektívnejšie narábanie so svojou osobnou energiou

=

zladenie práce a osobného života

=

väčšiu radosť z práce a posilnenie vnútornej motivácie

=

podporu v osvojení si nových zručností a návykov

=

zmeny v komunikácii a spolupráci s ostatnými

=

plán ďalšej kariérnej cesty a podporu pri dosahovaní vytýčených cieľov