growin-logo
growin-logo

Gestalt koučing

Koučing je proces intenzívneho rozvoja, ktorý pomáha ľuďom učiť sa, meniť sa a rásť. Je to všestranný a účinný nástroj zmeny, ktorý podporuje jednotlivcov, tímy aj organizácie pri naplňovaní svojho potenciálu a dosahovaní vytýčených cieľov.

V kombinácii s Gestalt princípmi sa z koučingu stáva psychologicky podložený prístup k ľudskej existencii.

Prináša hlbšie porozumenie toho, ako ľudia spolu komunikujú, vstupujú do vzťahov a aké je psychologické pozadie ich správania a výkonu. Gestalt prístup má svoje korene v psychoanalýze, fenomenológii, inšpiruje sa holizmom, bioenergetikou a východnými filozofiami, najmä zenbuddhizmom.

 

Gestalt koučing je založený na intenzívnom kontakte kouča a koučovaného, v ktorom sa klient učí novým spôsobom vnímať samého seba, svoju aktuálnu situáciu a výzvy, ktorým čelí.

Gestalt prístup je zameraný na prítomný okamih, uvedomovanie si myšlienok, pocitov aj telesného prežívania. Prostredníctvom vzájomného stretnutia s koučom vedie koučovaného k intenzívnejšiemu vnímaniu prítomnosti aj toho, čo je pre neho skutočne dôležité. Podporuje sebaprijatie, zdravšie a živšie prežívanie a autentický kontakt s okolím.

Gestalt kouč vnáša do koučovacieho stretnutia seba a svoje integrované prežívanie. Správa  a vyjadruje sa v súlade so svojimi základnými hodnotami a emóciami. Svojim spôsobom existencie predstavuje pre koučovaného autentický role model.

To podporuje klienta v zdieľaní vlastného vnútra a ukazuje mu, že každý človek je vo svojej podstate zdravý, plný potenciálu a celistvý. Gestalt kouč vníma a oceňuje kvality jednotlivcov aj skupín, prijíma veci a ľudí takých, akí sú. Gestalt kouč vždy pracuje v dialógu, nevystupuje ako expert, ale počúva a podporuje. Je partnerom klienta pri objavovaní vlastných perspektív, prehlbovaní uvedomenia a vytváraní zmien.

Gestalt koučing je cestou skutočnej transformácie. Vedie klienta k znovuobjaveniu seba vo svojej celistvosti, k uvedomeniu si svojich potrieb a prirodzeného potenciálu k ich naplňovaniu:

=
podporuje zameranie na prítomný okamžik a prehlbovanie uvedomenia – uvedomenie je vnímané ako uzdravujúce a rozvojové
=

kladie dôraz na jedinečnosť prežívania každého človeka – zahŕňajúc emócie, vnímanie, myslenie, správanie a telesné prežívanie

=

pomáha nájsť tvorivý prístup k sebe – prostredníctvom kreatívnych experimentov podporuje rast a objavovanie

=

je založený na vzťahu a dialógu – autentická prítomnosť a otvorenosť je základ pre spolu-utváranie vzťahu medzi klientom a koučom.

V čom je Gestalt koučing výnimočný?

Gestalt znamená „celostný“, „úplný“, „kompletný“. Nie je to iba teória, je to spôsob bytia, spôsob života a práce. Gestalt perspektíva prináša do koučingu komplexný pohľad, ktorý má jasné princípy a zároveň dáva voľnosť tvorivosti, zjednocujúc paradoxy existencie samotnej.

Gestalt pomáha koučovaným vysporiadať sa s komplexitou a nejednoznačnosťou sveta a akceptovať aj to, čo nie je možné zmeniť. Umožňuje rozvoj na hlbších úrovniach, ako sú emočné prežívanie, postoje a presvedčenia, osobná identita, zmysel existencie.

Gestalt sa zameriava na to, čo sa deje tu-a-teraz, na to, čo leží mimo slov alebo akcií, na celú osobnosť, vrátane telesného prežívania, emócií a myslenia, nie len na prezentovaný problém a hľadanie riešenia.

Ústredným zámerom Gestalt koučingu je pomôcť koučovaným, aby si prisvojili autorstvo svojich reakcií, pocitov, vzťahov, výsledkov, v podstate celého svojho života.  Prebratie zodpovednosti prináša slobodu voľby a nové možnosti.

Základným rozdielom medzi Gestalt prístupom a inými formami koučingu je to, že kým sa tradičné prístupy silne zameriavajú na akciu, výsledky, výstupy a dúfajú, že nové správanie prinesie postupne aj zmenu myslenia a postojov, Gestalt má opačný postup.

Gestalt je založený na prijatí toho, kým sme, prehĺbení uvedomenia na kognitívnej, behaviorálnej aj emocionálnej úrovni a akceptovaní samého seba ako celistvej osobnosti. Zmena a výsledky sa v Gestalt koučovaní dostavujú tým, že sa klient stáva viac sám sebou.

Paradoxná podstata zmeny z pohľadu Gestalt prístupu spočíva v zameraní sa na prítomný okamih – na to, kto sme a čo robíme. Preskúmanie aktuálnej skúsenosti, prijatie svojich pocitov a potrieb, prinášajú novú energiu, pohľad, zmenu, ktorá je trvalejšia, ako snaha stať sa niekým alebo niečím iným.

Gestalt v organizáciách

Teória Gestalt terapie bola vytvorená a rozvinutá Fritzom Perlsom, Laurou Perls a ich nasledovníkmi v 50. – 60. rokoch minulého storočia. Od svojho vzniku bola využívaná v skupinách osobného rozvoja aj v klinickej praxi a ukázala sa natoľko príťažlivou, inšpiratívnou, funkčnou a efektívnou pri svojom použití, že jej aplikácie v ďalších odboroch na seba nedali dlho čakať. Jednalo sa o využitie vo vzdelávaní a hlavne  v organizačnom poradenstve.

K rozšíreniu Gestalt prístupu v organizáciách veľkou mierou prispel americký psychológ Edwin Nevis, ktorý v roku 1987 publikoval knihu „Organizational consulting: A Gestalt approach“. Kniha sa zaoberá použitím základných teoretických postupov Gestalt prístupu vo firemnom prostredí.

Podľa Nevisa je hlavným prínosom Gestalt poradenstva zvyšovanie uvedomenia toho, ako fungujú reálne procesy v organizácii a posilnenie schopnosti uskutočniť akciu, ktorá vedie k zvýšeniu efektivity výkonu tejto organizácie. Používa koncept kontaktného cyklu, ako nástroja vhodného pre diagnostiku zdravého a nezdravého organizačného prostredia. Popisuje vhodné intervencie vedúce k možnej náprave.

Inými slovami môžeme povedať, že Gestalt prístup umožňuje do organizačného rozvoja vniesť aspekt prehlbovania uvedomenia, ktorý podporí organizáciu v tom, aby mohla aktívne reagovať a pracovať na ľubovoľnom projekte, reorganizácii alebo na výzvach spojených s riadením firmy.